NOW-regeling / DGA-loon

NOW-regeling / DGA-loon

Toelichting NOW-regeling / DGA-loon

Beste relatie,

 

In opvolging van onze vorige nieuwsbrief eerder deze week waar al kort aandacht werd gegeven aan de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW regeling), sturen we jullie als werkgever met personeel hierbij een nadere toelichting op deze regeling. Zoals reeds bekend was zullen vanaf volgende week (waarschijnlijk 6 april) de eerste aanvragen kunnen worden ingediend bij het UWV. Wel zijn er verschillende aandachtspunten waarop we willen wijzen. Ook kunt u al de nodige voorbereidingen treffen.

 

Hoofdpunten NOW regeling

 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De minimale omzetdaling over drie maanden bedraagt 20%;
 • De maximale tegemoetkoming bedraagt 90% van de loonkosten bij 100% omzetdaling;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die wellicht eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

 

Let op! Niet alle sectoren merken de impact van de Corona-crisis even snel. Indien uw omzetderving pas later optreed kunt u er ook voor kiezen de periode van de regeling in te laten gaan op 1 april of 1 mei. Een lastig punt aan deze optie is dat eenmaal gekozen voor een periode, dit vast staat. En achteraf weet u pas in welke maanden u de meeste omzetderving hebt gerealiseerd. Wanneer u het zich financieel kunt veroorloven kan het daarom aan te raden zijn nog even te wachten met het indienen van de aanvraag. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 mei 2020.

 

Voorwaarden

De volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling zijn van toepassing:

 • Vanaf 1 maart geldt een omzetderving van minimaal 20% over een periode van minimaal 3 maanden;
 • Het loon aan alle werknemers wordt voor 100% doorbetaald;
 • De NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft. Het kabinet roept werkgevers op om verantwoordelijkheid te nemen voor hun flexwerkers en het loon van  hen zoveel mogelijk door te betalen. Er wordt gekeken naar dezelfde urenomvang. Een daling van de loonsom zal dan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar de werkgever aanspraak op kan maken.

 

Let op! In de huidige tekst van de wet is een onduidelijk opgenomen voor wat betreft de gevolgen van het niet volledig doorbetalen van oproepkrachten.

Als de loonsom in de maanden maart t/m mei 2020 lager uitvalt dat de loonsom waarop het voorschot is gebaseerd, vindt achteraf een correctie plaats. (bijv. ook het niet verlengen van contracten voor bepaalde tijd of uitgekeerde bonussen in januari hebben hier impact op). De hoogte van het bedrag dat wordt afgetrokken van de compensatie is gelijk aan 90% van het verschil tussen de loonsom waarop het voorschot is gebaseerd en de loonsom van de maanden maart t/m mei 2020. Opvallend daarbij is dat bij de berekening van het bedrag dat moet worden verrekend, (nog) geen rekening wordt gehouden met het percentage omzetverlies. Bij de bepaling van het voorschot wordt daarmee wel rekening gehouden en dat kan tot merkwaardige consequenties leiden. Dit kan eenvoudig worden opgelost door het te verrekenen bedrag te vermenigvuldigen met het percentage omzetverlies. Totdat de regeling evt. wordt aangepast, doet een werkgever er verstandig aan om er rekening mee te houden, dat een daling van de loonsom voor hem zeer nadelig kan uitwerken.

 

Aandachtspunten:

 • Indien personeel wordt ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de periode dat deze regeling loopt gaat dit ten kosten van de tegemoetkoming (tegen 150% van de loonsom van betrokkenen);
 • Starters na 1 februari 2020: De noodmaatregel geldt voor startende ondernemers, mits er voor 1 maart tenminste 1 maand omzet is gedraaid. Bent u pas na februari gestart met uw onderneming, dan lijkt u (voorlopig) geen aanspraak te kunnen maken op deze tegemoetkoming;
 • Starters na 1 januari 2019: Ben u in de loop van 2019 gestart met uw onderneming, dan geldt een afwijkende berekening van de omzet. Voor u geldt dat de maanden vanaf het moment uw bedrijfsuitoefening is aangevangen tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 3 maanden;
 • DGA salaris: De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekering. DGA’s vallen hier dus niet onder;
 • Ook AOW’ers vallen buiten deze regeling omdat zij niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen;
 • Concerns: heeft u meerdere vennootschappen in een concernverband die omzet genereren, dan wordt de omzetderving berekend op basis van de totale concernomzet.

 

Berekening tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt berekend op basis van 2 variabelen; de omzetderving en de loonsom.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom.

Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

 

Omzetderving:

De hoogte van het omzetverlies wordt bepaald door de totale omzet uit 2019 te delen door vier, er wordt derhalve geen rekening gehouden met seizoensinvloeden.

Dit wordt vervolgens vergeleken met de verwachte omzet over de maanden maart, april en mei 2020. Het relatieve verschil bedraagt de procentuele omzetderving waarop het subsidievoorschot wordt gebaseerd.

 

Loonsom:

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het sociale verzekeringsloon (ook wel SV-loon), dat reeds bekend is bij het UWV. De loonaangifte van de maand januari 2020 wordt als uitgangspunt gehanteerd.

Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een uniforme opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.

 

Voorschotten

Op basis uw aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Dit voorschot zal in drie termijnen worden uitgekeerd. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag.

 

Afrekening en controle

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet en werkelijke loonsom is geweest en zal een nabetaling of terugvordering plaatsvinden.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de subsidie is toegekend, dient u de vaststelling van de tegemoetkoming aan te vragen.

In beginsel is een accountantsverklaring noodzakelijk ter onderbouwing. De verwachting is echter dat dit voor kleine ondernemingen (de grens hiervoor is nog niet bekend) niet noodzakelijk is.

Het UWV zal achteraf (steekproefsgewijs) controles uitvoeren op deze aanvragen.

 

Wat kunt u nu al doen?

De volgende zaken kunt u nu al in kaart brengen:

 • gerealiseerde omzet van maart
 • begrote omzet voor de maanden april, mei (en evt. juni/juli)

 

Voor de aanvragen die door u zelf al zijn ingediend onder de oude regel, wel te weten de werktijdverkorting, zal het UWV op korte termijn contact op nemen met de werkgevers voor het opvragen van aanvullende informatie inzake het omzetverlies.

 

Wenst u dat wij u ondersteunen in deze aanvraag, dan ontvangen we van u graag uw omzetgegevens te weten de gerealiseerde omzet van maart (als dit nog niet uit uw financiële administratie blijkt) en de begrote omzetten voor de komende maanden.

 

DGA loon: Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis
De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, de bv en de aanmerkelijkbelanghouder (DGA) gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon mogen afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Een DGA mag het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de bv.
Loon dat de DGA al genoten heeft over verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De bv en DGA kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen. Voor het verlagen van het gebruikelijk loon is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst nodig.