Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Nieuw per 1-1-2020!

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt in werking op 1 januari 2020. De inwerkingtreding van de Wab brengt een aantal wijzigingen met zich mee welke betrekking kunnen hebben op uw onderneming. Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: 

  • Vaste contracten worden gestimuleerd door een lagere WW-premie te heffen voor vaste contracten en een hogere premie voor tijdelijke contracten. Voor alle sectoren komt er een hoge en lage sectorpremie voor de WW. Wanneer de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd (geen oproepovereenkomst), betaalt u de lage sectorpremie. Voor de werknemers met oproepcontracten en contracten voor bepaalde tijd geldt de hoge sectorpremie. Het verschil tussen de lage en hoge premie bedraagt 5%;
  • De wachttijd van twee jaar verdwijnt: werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een  transitievergoeding, dus ook bij ontslag tijdens de proeftijd; 
  • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden. Voor alle dienstjaren, ongeacht de leeftijd van de werknemer, is de transitievergoeding 1/3de maandsalaris, bij onvolledige dienstjaren naar rato;
  • Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) wordt de transitievergoeding gecompenseerd bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte;
  • De maximale duur van de ketenregeling gaat weer naar drie jaar. Er kunnen dan weer maximaal drie contracten in maximaal drie jaar worden aangegaan zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Tenzij de huidige termijn van twee jaar in cao of arbeidsvoorwaardenregeling staat vermeld, want dan prevaleert deze;
  • De maximale tussenpoos waarbij de keten niet wordt doorbroken blijft standaard zes maanden. De tussenperiode kan bij cao worden verkort naar drie maanden bij terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan (dit is nu al mogelijk bij seizoensarbeid);
  • Oproepkrachten krijgen het recht een oproep te weigeren als zij niet ten minste vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Ook houden oproepkrachten recht op loon als binnen vier dagen voordat het werk zou moeten aanvangen, het werk wordt afgezegd of het tijdstip wordt gewijzigd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot 24 uur;
  • Bij continuering van het dienstverband na twaalf maanden, moet de werkgever de oproepkracht een aanbod doen voor het gemiddeld aantal uren in de voorgaande twaalf maanden. Doet hij dit niet, dan kan de werknemer toch loon claimen voor dat gemiddeld aantal uren; 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande punten nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!